កម្មវិធីផលិតកម្មដំណាំបន្លែកម្រិតដំបូង (VPB)

-KHMER-


កម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្រផលិតកម្មដំណាំបន្លែកម្រិតដំបូង (VPB) ត្រូវបានរចនា និងបង្កើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមិនទាន់មានបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ដ-វេស្ដ ស៊ីដ ដែលចង់ទទួលបានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានក្នុងការផលិតបន្លែ។


At the end of the program, you will gain basic knowledge on the general concept of vegetable production. The self-paced online program runs for 8 weeks and consist of 11 modules in crop economics, crop production and crop protection.

ការរៀនតាមមេរៀន

ការរៀនតាមវីដេអូ

FARMERS EVENTS