ការរៀនតាមមេរៀន


-VEGETABLE PRODUCTION BEGINNER-

សូមរីករាយក្នុងការទស្សនា បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍, សូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិញ្ញាបនប័ត្ររបស់យើងខាងក្រោមនេះ!

កម្មវិធីថ្នាក់វិញ្ញាបនប័ត្រ

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិញ្ញាបនប័ត្រររបស់យើងអាចជួយអភិវឌ្ឍន៏ចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់អ្នក។ កម្មវិធីសិក្សានេះមានសារៈប្រយោជន៏សម្រាប់លោកអ្នក បើទោះបីជាលោកអ្នកទើបតែចាប់អាជីពដំបូងឬក៏មានបទពិសោធន៏យូរឆ្នាំហើយក៏ដោយ ។

ផលិតកម្មបន្លែ ថ្នាក់ដំបូង (VPB)

ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្ររអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាមុនសិន។

វិញ្ញាប័ណ្ណបត្រ

Visit the VegImpact website to register

SOMA Certification

Financial Literacy for Managers and Farmers