โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นผลิตผักพื้นฐาน (VPB)

-THAI-


โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นผลิตผักพื้นฐาน (Vegetable Production Beginner (VPB) ได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการปลูกผักใน อีสท์ เวสท์ ซีด ที่ต้องการได้รับความรู้ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานในการผลิตผัก

At the end of the program, you will gain basic knowledge on the general concept of vegetable production. The self-paced online program runs for 8 weeks and consist of 11 modules in crop economics, crop production and crop protection.

เนื้อหาการเรียนรู้

วีดีโอการเรียนรู้

FARMERS EVENTS