ការរៀនតាមមេរៀន


-កសិអាជីវកម្ម -


កម្មវិធីថ្នាក់វិញ្ញាបនប័ត្រ

Agrobusiness Certification

ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្ររអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះជាមុនសិន។

SOMA Certification

Financial Literacy for Managers and Farmers