ការរៀនតាមវីដេអូ


-កសិអាជីវកម្ម -


វីដេអូដំណាំ

សិក្សាពីរបៀបដាំ និងដាំដំណាំផ្សេងៗគ្នាពីវីដេអូខាងក្រោម

ដំណាំត្រសក់

ដំណាំម្ទេសហិល

ដំណាំសណ្ដែកគួរ

ដំណាំជីវាន់ស៊ុយ

ដំណាំខាត់ណាដើម

ដំណាំល្ពៅ

ដំណាំប៉េងប៉ោះ

វីដេអូបច្ចេកទេស

រៀនពីរបៀបតំឡើង និងការតំឡើងពីវីដេអូខាងក្រោម

ការតំឡើង និងរៀបចំប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក

ការរៀបចំដីសម្រាប់ចំការដំណាំ

ការតំឡើង និងគ្រប់កៅស៊ូគ្របរង

ការតំឡើង​ និងការដាក់សំណាញ់ទ្រើង

សុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម

ការស្ទូងកូនដំណាំ

ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងរុយចោះផ្លែ