ဟင်းသီးဟင်းရွက်စတင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ (VPB)

-BURMESE-


ဟင်းသီးဟင်းရွက်စတင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ လက်မှတ်ပေးသောအစီအစဉ်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးရာတွင်လိုအပ်သောအခြေခံနည်းပညာများကို သင်ယူလေ့လာလိုသော East-West Seed ကုမ္ပဏီအတွင်းမှ ဝန်ထမ်းများ(စိုက်ပျိုးရေးနောက်ခံမရှိသော) အတွက်ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရေးဆွဲထားပါသည်။.

At the end of the program, you will gain basic knowledge on the general concept of vegetable production. The self-paced online program runs for 8 weeks and consist of 11 modules in crop economics, crop production and crop protection.

လေ့လာနိုင်သောသင်ခန်းစာများ

လေ့လာနိုင်သောဗွီဒီယိုများ

FARMERS EVENTS